ENDE GELÄNDE FINLAND

In Finnish:

Ende Gelände Finland on antiautoritaarinen ruohonjuuritason verkosto, joka toimii ihmisten mobilisoimiseksi Suomesta Ende Gelände -massa-aktioihin. Haluamme toiminnallamme tukea paikallisten aktivistiyhteisöjen kasvua. Verkosto mobilisoi ihmisiä järjestämällä infotapahtumia ja yhteiskuljetuksia. Verkoston toiminnan periaatteita ovat horisontaalisuus ja autonomia.

Vuonna 2019 järjestimme yhteismatkan joukolle aktivisteja Ende Gelände -massa-aktioon kesäkuussa Reininmaalla. Mobilisaatioon sisältyi lukuisia infotapahtumia sekä valmistautumistapaaminen. Tuimme DA mobilization teamin mobilisaatiota Folk mot fossilgas -aktioon syyskuussa Göteborgissa. Olimme mukana järjestämässä suoran toiminnan koulutusta osana laajempaa ruohonjuuritason verkkoa.

In English:

Ende Gelände Finland is an anti-authoritarian grassroots network that aims to mobilize people from Finland to Ende Gelände mass actions as a way of supporting the growth of local activist communities. We mobilize by organizing info events and arranging bus trips. The principles of the network are horizontalism and autonomy.

In the year 2019 we organized a joint trip for a group of activists to the Ende Gelände mass action on June in Rheinland. As part of our mobilization we arranged various info events and a preparation event. We supported DA mobilization team in the mobilization for the Folk mot fossilgas on September in Gothenburg. We also took part in organizing direct action training as a part of a larger grassroots network.